Rövid története

A szentbalázsi iskola egy 80 cm vastag tömésből álló épület volt, amely 1882-ben már roskadozott. Élettartamát átalakításokkal és javításokkal az 1939-es lebontásáig meghosszabbították. Ugyanebben az évben épült fel az egytantermes iskola, melyhez szolgálati lakás is tartozott. Ebben az épületben délelőtt és délután is tanítottak, esténként pedig iskolán kívüli munka volt.

A körzeti központi iskola 1963 szeptemberére épült fel, ahová a környező településekről átjártak a felső tagozatos tanulók. A pusztai, rossz szociális helyzetű tanulók részére hétközi kollégiumot biztosítottak.

Csutorás Lajos: Szentbalázs története nyomán


Az intézményről


Az intézményfenntartó társulás Somogy megye aprófalvas településrendszeréből Bőszénfa, Gálosfa, Hajmás, Kaposgyarmat, Sántos, Cserénfa, Szentbalázs községek önkormányzatainak fenntartásával működik.

Gödre, Terecsenypuszta és Kaposvár településekről is járnak hozzánk tanulók. Továbbra is szívesen fogadjuk a környező településeken élő gyermekeket.

Tanulólétszámunk az utóbbi években 150 fő körül mozog. A tanulók közel 90%-a bejáró. Valamennyi tanulónk számára biztosítjuk a napi háromszori étkezési lehetőséget és a napközis ellátást.

22 főállású és 3 óraadó pedagógus látja el az oktató-nevelő munka feladatait. Az intézmény működését még 15 dolgozó segíti.

Vállaljuk a sajátos nevelési igényű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált képzését. Haladásukat, fejlesztésüket, gyógypedagógus, pszichológus, logopédus, fejlesztő pedagógus segíti a tanórai differenciált oktatáson kívül.

Az Útravaló program is biztosítja fejlesztésüket. Iskolánk minden tanulója részt vesz az interkulturális oktatásban, mely a cigány kultúra magyar nyelven történő megismertetését, a cigány tanulók felzárkóztatását segíti.

Országos méréseken tanulóink jól teljesítenek, eredményeik átlagon felüliek, vagy megközelítik azt. Képességeiket művészeti képzéssel is fejlesztjük. A sportkör jól szolgálja a szabadidő hasznos eltöltését.

Környezettudatos nevelésünk eredményeként elnyertük az ÖKOISKOLA címet.

Gyermekeink összetételével összhangban fogalmaztuk meg pedagógiai alapelveinket.

„OTTHON -ÉRZÉSSEL" kívánjuk biztosítani minden gyermekünk számára a „NEKI-SZÓLÓ" nevelést, fejlesztést.

Jelenünket megerősítik múltbéli tapasztalataink, melyek biztos alapjai a hatékony jövő-tervezésnek.

Hiszünk abban, hogy olyan egyéni sajátosságokkal és arculattal rendelkező intézményt tudunk teremteni, amely képes teljesíteni környezetünk elvárásait, illetve amelyben a mindennapi tevékenység megszervezése a gyermekek és a szülők bizalmán, együttműködésén alapul. Pedagógusaink szakmaisága a biztosítéka munkánk folyamatos megújulásának.


Forrás: www.suliszentbalazs.hu

Fotó: Simon Róbert